SMRPG - Sad Song (Slightly Bastardized) by Yoko Shimomura